SINDHI SOCIETYNOIDA
President:
Chitra Sahjwani
We Nurture Sindhi Culture and Respect All Religion and Cultures
Dr H K Sahjwani
           A-195  Sector 26 NOIDA   201301    Tel: 98100 77157
Website: www.noidasindhis.com Email: president@noidasindhis.com
Executive Body of Noida Sindhi Society (2017-18)
President
Vice President
General  Secretary 
Treasurer
Social Secretary
Additional Secretary
Public Relation
Officer
Dr H K Sahjwani
Kishore Kumar F Madhwani
Smt. Mohini Kumar
Sh. Shankar Lal Kalra
Sh.G.G Bhagchandani

Sh.N K Roopwani
Prem Prakash  Mangtani
9871679878
9810077157

9313624817

9650997102
9811487234
8130149755
9312409227

Garv Se Kaho Ham Sindhi Hain

 
Links Of Sindhi Societies in World
India
Andhra Pradesh
Haryana 
Panjab 
Himachal Pradesh
Uttra Khand Uttar Pradesh
Gujrat Madhya Pradesh Maharashra

Bihar Assam
Jharkhand Tamil Nadu Andhra Pradesh Odisha Bengal Manipur Meghalaya  sikkim
 
 
 
 
 
 
 
 
Cities

Noida
Lucknow
Agra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garv Se Kaho Main Sindhi Hoon

Apne Bachon Ke Sath Sindhi Mein Bolein

Sindhi Boli Mithi Boli

Garv Se Kaho Ham Sindhi Hain